SKORO JESTEŚMY NARODEM PIJACKIM NIEDBAŁYM NIEUDACZNYM TO SKĄD DEPOPULACJA LUDÓW SŁOWIAŃSKO-POCHODNYCH CZYLI LEHISTAŃCZUKÓW , SCYTÓW ZWANYCH RÓWNIEŻ KRÓLEWSKIMI LUB KRÓLAMI PASTERZAMI
   
  ING STARA WJARA (OLD FAITH) (BESIM VJETRA) (Старой веры) (Старата вяра) (STARA VJERA) (Staré víry) {ძვე+
  GENEƛLOGIE
 
STƛRY TESTƛMENT
1 Księgƛ Kronik

GENE ƛ LO GIE


Od ƛdƛmƛ do ƛbrƛhƛmƛ

1
1 ƛdƛm, Set, Enosz, 2 Kenƛn, Mƛhƛlƛleel, Jered, 3 Henoch, Metuszelach,
Lƛmek, 4 Noe, Sem, Chƛm i Jafet. 5 Synowie1 Jafeta: Gomer, Magog, Madaj,
Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 6 Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat2 i Togarma.
7 Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim3. 8 Synowie Chama:
Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 9 Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i
Sabteka. Synowie Ramy: Saba4 i Dedan. 10 Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda,
który był pierwszym mocarzem na ziemi. 11 Misraim był ojcem Ludytów,
Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów, 12 Patrusytów, Kasluchitów i
Kaftorytów, z których wyszli Filistyni5. 13 Kanaan zaś był ojcem
Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta, 14 oraz Jebusyty, Amoryty,
Girgaszyty, 15 Chiwwity, Arkity, Synity, 16 Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.
17 Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]6:
Us, Chul, Geter i Meszek. 18 Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach -
Ebera. 19 Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za
jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan. 20 Joktan
był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, 21 Hadorama, Uzala,
Dikli, 22 Ebala, Abimaela, Saby, 23 Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci
byli synami Joktana. 24 Sem, Arpachszad, Szelach, 25 Eber, Peleg, Reu, 26
Serug, Nachor, Terach, 27 Abram, to jest Abraham7.

Potomkowie Abrahama

28 Synowie Abrahama: Izaak i Izmael8. 29 Oto ich rodowód: pierworodny
Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Miszma, Duma, Massa,
Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela. 32 Synowie
Ketury9, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana,
Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan. 33
Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami
Ketury. 34 Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.

Potomkowie Ezawa10

35 Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach. 36 Synowie Elifaza:
Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek. 37 Synowie Reuela: Nachat,
Zerach, Szamma i Mizza. 38 Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,
Diszon, Eser i Diszan. 39 Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana:
Timna. 40 Synowie Szobala: Alian11, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie
Sibeona: Aja i Ana. 41 Synowie Any: Diszon12. Synowie Diszona: Chamran,
Eszban, Jitran i Keran. 42 Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan13. Synowie
Diszana: Us i Aran. 43 Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim
jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta
jego: Dinhaba. 44 I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn
Zeracha z Bosry. 45 Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z
kraju Temanitów. 46 Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn
Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego
Awit. 47 Umarł Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki. 48
Umarł Samla i królował w jego miejsce Szaul z Rechobot Nadrzecznego. 49
Umarł Szaul i królował w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora. 50 Umarł
Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad14, a nazwa miasta jego Pai,
imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba14. 51
Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna,
naczelnik Alia15, naczelnik Jetet, 52 naczelnik Oholibama, naczelnik Ela,
naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar, 53
naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.


KORTYZOL – domowe sposoby na obniżenie jego poziomu | Sławomir ...
Słowa kluczowe: kortyzol, GABA, glutamina, witamina B6, kwasy tłuszczowe
omega 3. Kortyzol to najbardziej znienawidzony hormon przez sportowców z.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzającytutaj!

U Z D R ƛ V I J ƛ $ €


ƛ
uzdrawjasie
uzdrawjasie
 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=

U Z D R ƛV I Jƛ $ €